Podnikateľské zámery

        Súčasná legislatíva umožňuje existujúcim podnikateľom, ale aj záujemcom o podnikanie získať rôzne finančné príspevky z úradov práce sociálnych vecí a rodiny.

   Ponúkame Vám možnosť využiť naše služby v oblasti spracovania podnikateľských zámerov, prípravy žiadostí, zabezpečenia potrebných potvrdení (Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, inšpektorát práce, atď.) a vyhlásení, odkonzultovania problematických skutočností s jednotlivými úradmi práce, resp. vypracovania komplexného dokumentu potrebného na získanie jednotlivých nenávratných príspevkov.

 

 

 

 

 

Mám záujem o:

Príspevok na samostatne zárobkovú činnosť – SZČ §49
Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest §51a Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska §56 Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie SZČ §57