Účtovníctvo, mzdy

Súčasná neustále sa meniaca legislatíva v oblasti daní, odvodov, sociálnej sféry si vyžaduje promptné reagovanie a implementovanie aktuálnych právnych noriem do účtovnej agendy každého podnikateľa, či už živnostníka alebo v rámci s.r.o..

Naša spoločnosť Vám ponúka profesionálne vedenie účtovníctva pre všetky formy podnikania, ktoré sa v našej právnej legislatíve uplatňujú. Spracovávame účtovné agendy v jednoduchom účtovníctve a v podvojnom účtovníctve. Zabezpečíme Vám včasné a kvalitné spracovanie Vašich účtovných dokladov.

V rámci personalistiky Vám ponúkame spracovanie mzdovej agendy Vašich zamestnancov, zabezpečenie, prihlásenie a odhlásenie zamestnancov v rámci elektronického systému Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a iných inštitúcií.

 

Pomôžeme Vám rozhodnúť sa pre najvhodnejšiu právnu formu Vášho podnikania, pomôžeme Vám so založením živnostenského podnikania, založením s.r.o., založením neziskovej organizácie či občianskeho združenia, prípadne akýchkoľvek iných foriem obchodných spoločností v rámci Obchodného zákonníka. Zoptimalizujeme daňové zaťaženie Vašej spoločnosti. Spracujeme podnikateľské zámery na príspevky od ÚPSVaR napr. na zriadenie:

 
Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť

Bratislavský kraj- najviac 2 832,40

Ostatné kraje s nezamestnanosťou menšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer- najviac 3 398,88

Ostatné kraje s nezamestnanosťou väčšou ako je celoslovenský priemer najviac 4 531,84
Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska
Bratislavský kraj najviac od 1. 1. 2015 je výška príspevku 4 531,84 EUR;

v ostatných krajoch:

 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,od 1. 1. 2015 je výška príspevku 5 438,20 EUR;
 • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, od 1. 1. 2015 je výška príspevku 5 891,39 EUR.

Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov (samostatne zárobkovo činná osoba so zdravotným postihnutím)

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode je zriadená chránená dielňa alebo chránené pracovisko, je najviac:

a) 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti  vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času,-2832,40 EUR

b) 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.-5664,80 EUR
 

V rámci našich služieb ďalej ponúkame:

 • Zakladanie s.r.o.
 • Zakladanie živnosti
 • Založenie neziskovej organizácie
 • Založenie občianskeho združenia
 • Poskytnutie sídla spoločnosti alebo inej organizácie
 • Vedenie účtovníctva obchodných spoločností aj neziskových organizácií
 • Optimalizovanie daňového zaťaženia Vašej firmy
 • Spracovanie podnikateľských zámerov na získanie úverových prostriedkov
 • Spracovanie podnikateľských zámerov na získanie príspevkov z UPSVaR
 • Spracovanie kompletnej mzdovej agendy
 • Archivácia Vašich účtovných dokladov
 • Ekonomické poradenstvo počas vykonávania podnikateľskej činnosti
 • Vypracovanie daňových priznaní (právnické osoby, fyzické osoby)
 • a mnohé iné služby

 

Cenník jednotlivých ponúkaných služieb si môžete stiahnuť TU (ceny uvedené v cenníku sú spravidla orientačné a skutočná cena sa stanovuje vzájomnou dohodou). V prípade, že by ste radšej uvítali osobné stretnutie budeme radi, ak nás budete vopred kontaktovať buď prostredníctvom emailu: info@rodof.sk, prípadne telefonicky na tel: 0948 507 653, 0903 555 356.