Príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska (par. 56)

         Naša spoločnosť Vám ponúka služby v rámci spracovania podnikateľských zámerov a prípravu potrebných ostatných dokumentov a žiadostí podľa paragrafu 56 zákona o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, či už formou asistencie pri ich spracovaní alebo celkového spracovania komplexného dokumentu obsahujúceho všetky potrebné náležitosti potrebné  pre účely zriadenia chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.
Podnikateľské zámery a žiadosti spracúvame na základe požiadaviek klienta v dohodnutom rozsahu. Máte možnosť si vybrať či by ste využili službu:

 

a)   Asistované spracovanie podnikateľského zámeru a prípravu žiadostí

 

Služba zahŕňa konzultácie pri spracovaní textovej časti podnikateľského zámeru alebo finančnej analýzy a kalkulácie predpokladaných nákladov buď telefonickou alebo osobnou formou. Cena sa stanovuje po dohode s klientom podľa náročnosti a hradí sa jednorázovo.

 

b)   Spracovanie úplného podnikateľského zámeru a príprav avšetkých potrebných dokumentov a žiadostí

 

Služba zahŕňa kompletné spracovanie podnikateľského zámeru vrátane textových aj tabuľkových častí. V rámci služby Vám pripravíme podnikateľský zámer v rozsahu cca 8 až 16 strán podľa podmienok stanovených vašim úradom práce sociálnych vecí a rodiny.

 

Vzhľadom na skutočnosť, že jednotlivé úrady práce majú rôzne interné usmernenia na spracovanie jednotlivých kapitol podnikateľského zámeru, v rámci služby prekonzultujeme tieto body a zámer spracujeme presne podľa ich požiadaviek.

Cena za spracovanie podnikateľského zámeru, žiadostí a ostatných dokumentov sa dohodne s klientom na základe náročnosti spracovania projektu.

 

 

Nechajte si svoj čas pre činnosti, ktorým sa profesionálne venujete a spracovanie podnikateľských zámerov a žiadostí nechajte na nás.

 

V prípade záujmu o spracovanie  alebo predbežnú cenovú ponuku na spracovanie podnikateľského zámeru a žiadostí nás kontaktujte na email: info@rodof.sk, tel: 0948 507 653, 0903 555 356, 0905 974 923.