Zápis dopravcov do obchodného registra, resp. dopravné licencie a povolenia na vnútroštátnu a medzinárodnú dopravu.

 

V zmysle novely zákona o cestnej doprave sú dopravcovia (nákladná vnútroštátna doprava a medzinárodná doprava) ako fyzické osoby resp. SZČO povinní zapísať sa do obchodného registra Slovenskej republiky. Táto povinnosť je zákonom ustanovená už od 1.3.2012.

Koncesie získané zo živnostenského úradu (živnostenské koncesie) na vykonávanie vnútroštátnej cestnej dopravy získané do 30. 6. 2010 strácajú platnosť k 3.12.2013. Od tohto dátumu spravidla fyzická osoba, ale aj právnická osoba (s.r.o.), ktorá nemá vybavené nové rozhodnutie alebo licenciu Spoločenstva z okresného úradu pre cestné dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja stratila povolenie na vykonávanie nákladnej dopravy.

 

V rámci našich služieb ponúkame:

 • zápis fyzickej osoby ako podnikateľského subjektu do obchodného registra

 • vybavenie povolenia na vykonávanie vnútroštátnej dopravy

 • vybavenie licencie Spoločenstva na medzinárodnú dopravu

 • vybavenie povolenia TAXI služby

Služby zahŕňajú:

 • kompletné spracovanie a prípravu žiadostí resp. návrhu na zápis FO do obchodného registra,

 • prípravu jednotlivých príloh,

 • spracovanie nájomných zmlúv,

 • prípravu vyhlásenia so súhlasom zápisu miesta podnikania do obchodného registra,

 • vyžiadanie výpisov z registra trestov,

 • odovzdanie a prevzatie povolení a licencií

Povolenie na nákladnú cestnú dopravu vnútroštátnu a medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu

Povolenie na nákladnú cestnú dopravu vnútroštátnu a nákladnú cestnú dopravu medzinárodnú sa v súčastnosti vybavuje na okresných úradoch pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v jednotlivých krajských mestách.

Obvodné úrady pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie ukončili svoju činnosť ako OÚCDaPK dňom 1.10.2013, od tohto dátumu boli integrované do príslušných okresných úradov Ministerstva vnútra SR nasledovne:

Okresný úrad Bratislava, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

 

Povolenie na vnútroštátnu cestnú dopravu a medzinárodnú dopravu získate po predložení potrebných dokladov a príloh spolu so žiadosťou. K žiadosti je potrebné priložiť kolkovú známku v hodnote 30,-eur.

 

Uvádzame niektoré doklady, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie licencie spoločenstva alebo k vydaniu rozhodnutia o povolení vykonávania vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy:

 1. Výpis z obchodného registra žiadateľa alebo iná zriaďovacia listina, živnostenské oprávnenie

 2. Výpis z registra trestov štatutárneho orgánu

 3. Výpis z registra trestov vedúceho dopravy

 4. Pracovná zmluva vedúceho dopravy

 5. Menovací dekrét vedúceho dopravy

 6. Preukázanie finančnej spoľahlivosti žiadateľa v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z.z. O cestnej doprave a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009.

 7. Osvedčenie vedúceho dopravy – zodpovedného zástupcu na výkonávanie vnutroštátnej cestnej nákladnej dopravy alebo medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy

 8. Údaje potvrdzujúce stabilné miesto usadenia žiadateľa v SR, miesto garážovania, list vlastníctva, prípadne nájomné zmluvy

 9. údaje o vybavení technickej základne žiadateľa

 10. kolkové známky v hodnote 30,00 eur

 

Zápis fyzickej osoby do obchodného registra

Pre zápis podnikateľa fyzickej osoby do obchodného registra sú potrebné nasledovné dokumenty:

 1. Živnostenské alebo iné oprávnenie (licencia spoločenstva, povolenie na vnútroštátnu nákladnú dopravu)

 2. Splnomocnenie na zastupovanie

 3. Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla pri právnickej osobe alebo miesta podnikania pri fyzickej osobe

 4. Vyplnený formulár na obchodný register – vypĺňame v elektronickej forme so zaručeným elektronickým podpisom, kolková známka sa v tomto prípade navyžaduje pretože správny poplatok na súd sa hradí bankovým pravodom.

Zápis fyzickej osoby ako podnikateľského subjektu do obchodného registra realizujeme prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu takže vybavíme všetko za Vás.

V prípade, ak by ste mali záujem o naše služby v súvislosti s vybavením povolení na vnútroštátnu nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu kontaktujte našu spoločnosť.