Získajte kurz účtovníctva zadarmo

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Ako sa zúčastniť kurzu účtovníctva v okresoch Rimavská Sobota, Zvolen, Žilina, Martin, Prešov, Košice zadarmo a zvýšiť tak svoje šance na trhu práce?

Pre uchádzačov o zamestnanie, ktorí sa nevedia uplatniť na trhu práce ponúkame možnosť účasti na kurze účtovníctva v okresoch Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Žilina, Martin a Rožňava zadarmo v prípade ak máte záujem absolvovať kurz účtovníctva aj v inom okrese (mimo Bratislavského kraja), neváhajte nás kontaktovať na nižšie uvedených telefónnych číslach.

Stačí, ak ste evidovaný ako nezamestnaný na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny, vyplníte požiadavku na rekvalifikáciu 30 kalendárnych dní pred začiatkom kurzu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vám po vydaní RE-PASu uhradí 100% nákladov na kurz. Pre bližšie informácie volajte na telefónne číslo 0940 520 222, 0905 974 923 alebo píšte na kurzy@rodof.sk

Požiadavka na rekvalifikáciu základné informácie

Využite šancu získať bezplatnú rekvalifikáciu už teraz, miesta sa míňajú.

Neváhajte obohatiť bezplatne svoje znalosti a zvýšiť tak možnosť nájsť si zamestnanie !

Spoločnosť Rodof v súčinnosti so spoločnosťou Akadémia účtovníkov Slovenska Vám ponúka možnosť zúčastniť sa na kurze účtovníctva v okrese Rimavská Sobota, Lučenec, Zvolen, Martin alebo Rožňava, ktorý po vydaní Re-PASU plne hradí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Rekvalifikačný kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu otvárame každý mesiac.

 

 

PREČO SA PRIHLÁSIŤ PRÁVE NA NÁŠ KURZ ÚČTOVNÍCTVA?

1)  máme niekoľkoročné skúsenosti s organizovaním a lektorským zabezpečením kurzov účtovníctva a personalistiky

2)  výučbu zabezpečujú vysoko kvalifikovaní lektori s dlhodobou praxou v účtovníctve, daňoví poradcovia a daňoví špecialisti

3)  poskytujeme podkladové materiály, odbornú literatúru, vzory príkladov, vlastný učebný text vytvorený priamo lektorským tímom

4)  využívame jeden z najlepších softvérov na Slovensku KROS ( ALFA plus, OMEGA, OLYMP)

5)  absolventi kurzu majú možnosť získať bezplatné účtovné, daňové, podnikateľské poradenstvo ( 1hod.)

 

 

Možnosť rekvalifikácie cez RE-PAS, ktorý hradí Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v plnej výške

Ak ste evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako nezamestnaný, máte možnosť požiadať o RE-PAS, vďaka ktorému budete mať kurz akreditovaný Ministerstvom školstva, hradený v plnej výške. Vás to nebude stáť nič, len čas, ktorý budete venovať rekvalifikácii.

Skupina RODOF, má početné skúsenosti s RE-PASom, preto sme pre Vás vhodná voľba na rekvalifikáciu. Sme tu pre Vás, aby sme Vás vzdelávali a pomohli Vám pri získavaní RE-PASu. Jednou z mnohých našich výhod je, že pri absolvovaní akreditovaného kurzu prostredníctvom RE-PASu, sú Vaše náklady nulové. U nás nie ste povinný platiť zálohy (či už vratné alebo nenávratné), manipulačné poplatky, členské ani iné náklady.

RE-PAS vám umožňuje zúčastniť sa akreditovaného kurzu kdekoľvek na Slovensku, jediné čo musíte spraviť je kontaktovať nás. Ak ste sa rozhodli dozvedieť viacej o RE-PAS a o možnostiach ako ho získať, čítajte ďalej a nájdete viaceré užitočné rady, s ktorými sa s Vami radi podelíme.

Vypĺňanie tlačív na RE-PAS, by mohlo odraziť kohokoľvek, no ak budete postupovať podľa jednotlivých krokov niet sa čoho obávať.

Tlačivo na RE-PAS Vám poskytnú na ktoromkoľvek Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny.

ČASŤ A požiadavky na rekvalifikáciu (tzv. RE-PAS), obsahuje údaje o Vás, ktorými sú meno, priezvisko, adresa a pod. Zároveň musíte vyplniť aj údaje týkajúce sa Vašej poslednej profesie a vzdelania. Okrem toho, musíte zdôvodniť Vašu požiadavku sa rekvalifikovať, ktorou môže byť vízia budúcej práce, zlepšenie svojich možností na trhu práce a pod.

ČASŤ B požiadavky na rekvalifikáciu (tzv. RE-PAS), sú údaje o našej spoločnosti, a o kurze, ktoré pre Vás vyplníme s radosťou my. Toto tlačivo Vás nemusí pri vypĺňaní zaujímať. Táto časť RE-PAS je naša starosť.

Časť C požiadavky na rekvalifikáciu (tzv. RE-PAS), je potvrdenie od potencionálneho zamestnávateľa, ktorý by Vás prijal po absolvovaní rekvalifikácie cez RE-PAS. Nejedná sa o nevyhnutnú časť RE-PAS, no záleží od konkrétneho Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Nasledujú čestné vyhlásenia RE-PAS v závislosti od toho, či ste niekdy boli SZČO (podnikateľ) alebo nie. Ak ste boli SZČO, čaká Vás trochu viacej práce s RE-PAS, no nie je to žiadna hrôza. Stačí nás kontaktovať a my Vám veľmi radi pomôžeme.

Ak ste uvedené tlačivo na RE-PAS úspešne vypísali, odnesiete ho pracovníkovi Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý má RE-PAS na starosti. Musíte si dávať pozor, aby ste ho odniesli 14 kalendárnych dní predtým ako sa má začať kurz, ktorý bude hradený prostredníctvom RE-PAS.

Po ukončení akreditovaného kurzu cez RE-PAS, odnesiete faktúru s inými potrebnými dokladmi opätovne na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 15 dní, a Váš kurz cez RE-PAS je skutočne bez nákladov z Vašej strany.

Nami poskytnuté informácie, by ste získali aj od príslušného pracovníka, ktorý sa venuje RE-PAS, no takto ich máte na jednom mieste.

Samotné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny informujú o týchto možnostiach na vlastných stránkach, no ako to už býva dobrým zvykom, tieto informácie sa hľadajú komplikovanejšie, preto sme ich pre Vás našli my.

Príspevok na rekvalifikáciu – § 54 ods. 1 písm. d) – REPAS

RE-PAS

rekvalifikácia ako príležitosť k spolupráci uchádzačov  o zamestnanie, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a vzdelávacích inštitúcií
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja v rámci aktivity č. 2 národného projektu „Vybrané aktívne opatrenia na trhu práce v rámci SR bez BSK – 5“ začalo od 20. októbra 2014 poskytovať príspevky na rekvalifikáciu uchádzača o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.
Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia teoretických a praktických vedomostí, schopností a zručností vo vybranom akreditovanom vzdelávacom kurze, ktoré zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.
Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na ktorú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytol úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príspevok v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ rekvalifikácie je vzdelávacia inštitúcia, ktorá zrealizuje rekvalifikáciu.  Poskytovateľ rekvalifikácie bude akceptovaný len v prípade, ak má vydanú akreditáciu na vzdelávací kurz, resp. realizuje neakreditované vzdelávacie kurzy v zmysle legislatívy platnej na území Slovenskej republiky.

Rekvalifikácia sa uskutočňuje v:
a) akreditovaných vzdelávacích kurzoch,
b) vzdelávacích kurzoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj jazykových kompetencií, na ktoré sa akreditácia nevyžaduje.
Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a  pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybranú rekvalifikáciu by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste, a dodržať cenové limity na jednotlivé druhy vzdelávacích kurzov uvedené v Usmernení Riadiaceho orgánu č. N3/2007 v platnom znení.
Uchádzač o zamestnanie si sám z verejne dostupných vzdelávacích kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce, sociálnych vecí a rodiny požiadavku na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má tri hlavné časti:
časť A – Požiadavka uchádzača o zamestnanie na rekvalifikáciu, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,
časť B – Potvrdenie poskytovateľa požadovanej rekvalifikácie, ktoré na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie,
časť C – Potvrdenie zamestnávateľa o predbežnom prísľube prijatia do pracovného pomeru, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní potenciálny zamestnávateľ len v prípade, ak má uchádzač o zamestnanie prísľub na prijatie do pracovného pomeru,
súčasťou požiadavky je príloha „Čestné vyhlásenie“, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie.
Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný predložiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny kompletne vyplnenú požiadavku najneskôr 14 kalendárnych dní pred začiatkom požadovanej rekvalifikácie.
Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a vystaví RE-PAS.
RE-PAS je potvrdenie, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ požadovanej rekvalifikácie.
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uhradí uchádzačovi o zamestnanie 100 % nákladov na rekvalifikáciu (kurzovné), maximálne však len do výšky uvedenej v dohode o úhrade príspevku na rekvalifikáciu a v RE-PASe, na základe písomnej žiadosti o úhradu finančných prostriedkov. Oprávnenými výdavkami uchádzača o zamestnanienie sú výdavky na stravovanie, ubytovanie a výdavky na cestovné podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny neposkytuje ani príspevok na služby pre rodinu s deťmi.

Bližšie informácie k RE-PASu a ku kurzom účtovníctva získate u nás ale aj v tomto v tomto letáku:
Oficialny leták RE-PASu

PRIHLÁŠKA NA KURZ