ŽIVNOSTENSKÝ ZÁKON

455/1991 Zb.
ZÁKON
zo dňa 2. októbra 1991
o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon)

 

 

PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 

 

HLAVA I
PREDMET ÚPRAVY

 

 

§ 1

 

 

Tento zákon upravuje podmienky živnostenského podnikania (ďalej len „živnosť“)
a kontrolu nad ich dodržiavaním.

 

 

Živnosť

 

 

§ 2

 

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú
zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.