Podmienky kurzu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT A ODBORNEJ PRÍPRAVY

Tieto Všeobecné  obchodné  podmienky   pre   poskytovanie   vzdelávacích  aktivít a odbornej prípravy  (ďalej  len  „Obchodné podmienky“ alebo  „VOP“) platia pre  všetky  vzdelávacie   aktivity  (školenia,  kurzy,  semináre,  konzultácie a  iné), realizované spoločnosťou Akadémia účtovníkov Slovenska, s.r.o., so sídlom Svätoplukova 423/32, 979 01, Rimavská Sobota  (ďalej  len  spoločnosť).  Náležitosti  poskytovania vzdelávacích    aktivít   a   odbornej    prípravy,    ktoré    Obchodné     podmienky neupravujú,  sa  riadia  podľa  platnej  legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.  Obchodné  podmienky  môžu  byť  nahradené  celé,  resp.  ich  časť   len v individuálnom prípade, prostredníctvom konkrétnej cenovej ponuky.

 

I.        Úvodné ustanovenia

1.1      Obchodnými podmienkami vzdelávacích aktivít, školení, kurzov, seminárov a konzultácií sa riadia právne vzťahy medzi Vzdelávacou spoločnosťou a účastníkom kurzu, školenia, resp. inej vzdelávacej aktivity organizovanej Vzdelávacou spoločnosťou (ďalej len „Účastník“), ako aj všetky právne vzťahy vznikajúce v súvislosti s konaním, ktorého cieľom je uzatvorenie zmluvy medzi Vzdelávacou spoločnosťou a Účastníkom.

1.2      Pojmy s veľkým začiatočným písmenom sú v Obchodných podmienkach používané výhradne  vo význame uvedenom vo VOP.

1.2.1  Slová uvedené vo VOP v jednotnom čísle zahrňujú aj množné číslo a naopak a to v prípade, ak z jednotlivých ustanovení VOP nevyplýva iný význam.

1.2.2  Nadpisy Článkov, prípadne Odsekov VOP sú uvádzané iba pre lepšiu prehľadnosť a nemajú žiadny vplyv na výklad VOP.

1.2.3  Výrazy „Článok“ a „Odsek“ znamenajú odkaz na príslušný článok, odsek alebo prílohu VOP, a to v prípade, ak z jednotlivých ustanovení VOP nevyplýva iný význam.

1.2.4  Pokiaľ z kontextu VOP nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz vo VOP  na právne predpisy sa vykladá ako odkaz na zákony a iné právne predpisy v znení ich neskorších zmien a dodatkov.

1.2.5  Pokiaľ z kontextu VOP nevyplýva niečo iné, akýkoľvek odkaz vo VOP na akúkoľvek zmluvu alebo iný dokument sa vykladá ako odkaz na takúto zmluvu a/alebo takýto iný dokument, v znení ich neskorších zmien a dodatkov.

 

II.      Obsahová náplň a metodika vzdelávania poskytovaná Vzdelávacou spoločnosťou

2.1      Vzdelávacia spoločnosť ponúka akreditované a neakreditované Vzdelávacie aktivity.

2.2      Akreditované Vzdelávacie aktivity sú akreditované Ministerstvom školstva Slovenskej republiky.

2.3      Účastníci majú právo nahliadnuť do učebných osnov, resp. do vzdelávacieho plánu.

2.4      Pri Vzdelávacích aktivitách pripravených na mieru (tzv. konzultácie, semináre alebo školenia na mieru) je možné modifikovať osnovy tak, aby plne spĺňali potreby a požiadavky Účastníkov.

2.5     Štandardne sú Vzdelávacie aktivity realizované prezenčnou formou. Z pohľadu metodiky vzdelávania je vo Vzdelávacích aktivitách zabezpečená vysoká miera interakcie medzi Účastníkmi a Lektorom. Teoretický výklad je kombinovaný s praktickými cvičeniami zameranými na zvládnutie príslušnej odbornej problematiky. Počas výučby sú používané moderné počítačové, vizualizačné a didaktické pomôcky.

III.           Základné pojmy

 „Lektor“ je osoba kvalifikovaná na vykonávanie Vzdelávacej aktivity ktorá získala odborné zručnosti v odbore, na ktorý sa predmetná Vzdelávacia aktivita vzťahuje a ktorá zároveň disponuje  adekvátnymi lektorskými zručnosťami a dlhoročnou praxou.

„Materiály“ sú všetky podklady nevyhnutné ku riadnemu priebehu Vzdelávacej aktivity, t. j. písomné materiály, obrázky, ilustrácie, texty a prezentácie, vrátane prezentácií vo formáte Power-Point, resp. inom podobnom nahraditeľnom formáte vypracované Lektorom.

„Nedostatočný záujem“ je situácia, kedy je záujem o  termín konania Vzdelávacej aktivity menší ako piati Účastníci pri rekvalifikačných, poradensko – motivačných kurzoch, resp desiati Účastníci pri ostatných vzdelávacích aktivitách organizovanými vzdelávacou spoločnosťou.

„Prihláška“ je návrh na uzavretie zmluvy ponúknutý zo strany Vzdelávacej spoločnosti a prístupná on-line na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti.

„Strany“ je spoločné označenie pre Účastníka a Vzdelávaciu spoločnosť.

„Súhlas“ sú súhlasy Strán udelené a vyslovené vo VOP.

„Tretie osoby“ sú akékoľvek iné fyzické alebo právnické osoby, ktoré nie sú Stranami.

„Účastník“ je fyzická osoba osobne prítomná na Vzdelávacej aktivite, spôsobilá na právne úkony, so záujmom o zlepšenie svojich schopností v oblasti, na ktorú je zameraná Vzdelávacia aktivita, resp. osoba ktorá je oprávnená Vzdelávacou spoločnosťou na sledovanie on-line prenosu Vzdelávacej aktivity, resp. osoba, ktorá je oprávnená Vzdelávacou spoločnosťou za úhradu stanovenú Vzdelávacou spoločnosťou sledovať Záznam.

„Vzdelávacia aktivita“ je kolektívne  odborné štúdium zamerané na podrobnejšie oboznámenie sa Účastníkov s aktuálnymi úlohami a problémami v konkrétnej oblasti jej zamerania, ktoré sú predmetom ich praktickej alebo teoretickej činnosti, s následnou diskusiou o nich, vykonávané Lektorom v prospech Vzdelávacej spoločnosti pre potreby Účastníkov. Môže mať formu školení, kurzov, seminárov, konzultácií alebo iných Vzdelávacích aktivít realizovaných Vzdelávacou spoločnosťou. Vzdelávacou aktivitou je aj elektronická verzia Vzdelávacej aktivity realizovaná Účastníkom v podobe prístupu ku Záznamu alebo Materiálom.

 „Záujemca“ je potenciálny Účastník Vzdelávacej aktivity.

„Záznamy“ sú akékoľvek fotografické, filmové, audiovizuálne záznamy, audio, vizuálne záznamy  zo Vzdelávacej aktivity vyhotovenej Vzdelávacou spoločnosťou s cieľom ich ďalšej reprodukcie, resp. zverejnenia (komerčnej alebo marketingovej).

„Webová stránka Vzdelávacej spoločnosti alebo  „Portál“ je webová stránka www.rodof.sk.

IV.  Prihláška na Vzdelávaciu aktivitu

4.1     Záväzné Prihlášky na Vzdelávaciu aktivitu sú Vzdelávacou spoločnosťou prijímané výhradne písomne a to formou e-mailu, poštou alebo on-line. Záväzná Prihláška je prístupná on-line na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti, resp. môže byť na požiadanie zaslaná e – mailom.

4.2    Prijaté Prihlášky sú Účastníkom záväzne potvrdzované e-mailom alebo telefonicky. Po spracovaní Prihlášky Vzdelávacia spoločnosť zašle elektronickou formou každému Účastníkovi pokyny k úhrade poplatku a súhrnné informácie k účasti na Vzdelávacej aktivite. V prípade, ak by Účastník potvrdenie svojej požiadavky nedostal, je nutné aby kontaktoval Portál Vzdelávacej spoločnosti.

4.3    Prihláška uverejnená na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti predstavuje návrh na uzavretie zmluvy zo strany Vzdelávacej spoločnosti.

4.4    Podmienkou platnosti Prihlášky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii Prihlášky.

4.5    Účastník svojou registráciou v on-line systéme Vzdelávacej spoločnosti súhlasí so spracovaním uvedených osobných údajov pre potrebu realizácie objednávky Vzdelávacej aktivity a archivácie údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov. Vzdelávacia spoločnosť týmto prehlasuje a zaväzuje sa, že zverené osobné údaje nebude bez súhlasu majiteľa týchto údajov poskytovať Tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje ku komerčnej ponuke nesúvisiacej s propagáciou Vzdelávacej spoločnosti.

4.6   Prihláška, ktorá bola Vzdelávacej spoločnosti doručená akýmkoľvek zo spôsobov špecifikovaných v odseku 4.1 tohto článku od Účastníka, predstavuje jeho platné prijatie návrhu zmluvy a momentom jej doručenia Vzdelávacej spoločnosti je považovaná za záväznú pre obidve Strany.

4.7   Zmluva medzi Vzdelávacou spoločnosťou a Účastníkom je uzavretá platným prijatím návrhu.

4.8   VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky uverejnenej na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnostia tvoria po platnom a účinnom uzavretí zmluvy jej prílohu.

4.9   Zaslaním Prihlášky Účastník potvrdzuje súhlas s VOP a príslušnou cenovou ponukou Vzdelávacej spoločnosti.

V.    Požiadavky

5.1   Vzdelávacia spoločnosť  nezodpovedá za to, či Účastník spĺňa požiadavky potrebné pre úspešné absolvovanie Vzdelávacej aktivity. Popis Vzdelávacej aktivity, ciele Vzdelávacej aktivity a požadované predpoklady sú uvedené na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti.

5.2   Vzdelávacia spoločnosť  odporúča, aby sa Účastník ešte pred zaslaním Prihlášky oboznámil s popisom Vzdelávacej aktivity, cieľmi Vzdelávacej aktivity a požadovanými predpokladmi. Na reklamácie vzniknuté  z týchto dôvodov Vzdelávacia spoločnosť  nebude brať ohľad.

5.3  Počas účasti na Vzdelávacej aktivite Vzdelávacia spoločnosť  odporúča, aby Účastník postupoval podľa pokynov a odporúčaní Lektora.

5.4   Účastník je povinný počas Vzdelávacej aktivity dodržiavať podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri Vzdelávacích aktivitách, ktoré môžu byť pred nastúpením na Vzdelávaciu aktivitu zaslané na požiadanie.

5.5   Účastník, ktorý absolvuje viac ako 80% časového rozsahu Vzdelávacej aktivity a splní ostatné stanovené podmienky určené vzdelávacou spoločnosťou, dostane pri ukončení Vzdelávacej aktivity Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou, resp. Osvedčenie o absolvovaní Vzdelávacej aktivity. Typ osvedčenia je určený podľa toho, či Účastník absolvuje akreditované alebo neakreditované vzdelávanie.

5.6   Účastník má takto nárok na jeden originál osvedčenia. Vystavenie ďalšieho originálu osvedčenia je spoplatnené podľa platného cenníka.

5.7   Na základe požiadavky môže Vzdelávacia spoločnosť vystaviť Účastníkovi potvrdenie o účasti na Vzdelávacej aktivite. Vystavenie potvrdenia je spoplatnené podľa platného cenníka Vzdelávacej spoločnosti.

VI.  Ceny Vzdelávacej aktivity a jej platobné podmienky

6.1    Ceny Vzdelávacích aktivít sú zverejnené prostredníctvom aktuálneho cenníka na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti. Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny štruktúry a výšky cien jednotlivých Vzdelávacích aktivít a poskytovaných služieb zverejnených na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti.  Cena Vzdelávacej aktivity, ktorú Účastník už akceptoval prostredníctvom Prihlášky riadne doručenej Vzdelávacej spoločnosti je nemenná.

6.2    Cena za absolvovanie Vzdelávacej aktivity je vždy pre 1 Účastníka, zahŕňa náklady  na organizáciu a zabezpečenie Vzdelávacej aktivity, Materiálov pre každého Účastníka, občerstvenie a vydanie osvedčenia o absolvovaní Vzdelávacej aktivity. Študijná literatúra je zahrnutá v cene pri jednotlivých Vzdelávacích aktivitách, pokiaľ je to uvedené v organizačných podmienkach tej ktorej vzdelávacej aktivity.

6.3   Vzdelávacia spoločnosť je oprávnená poskytnúť Účastníkovi zľavu z ceny Vzdelávacej aktivity. Účastník môže využívať iba tie akcie a zľavy, ktoré sú uvedené priamo na Portáli a len v termínoch, v ktorých sú platné.   Podmienky jednotlivých zliav z cien Vzdelávacích aktivít sú zverejnené na Portáli. Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo poskytovať zľavy, ktoré smerujú k plnému obsadeniu Vzdelávacej aktivity, pre Účastníkov, ktorí sa zaviažu uhradiť Cenu za Vzdelávaciu aktivitu pred vykonaním záverečnej skúšky.

6.4   Ceny za jednotlivé  Vzdelávacie aktivity sú na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti  uvádzané konečné, vzdelávacia spoločnosť nie je platcom DPH. Štandardné cenníkové ceny môžu byť ďalej prispôsobené požiadavkám Záujemcov. Takéto služby, resp. kombinácie služieb a komplexné Vzdelávacie aktivity (projekty) budú predmetom osobitnej cenovej ponuky vypracovanej na požiadanie Záujemcom.

6.5   Po uzatvorení zmluvy podľa bodu 4.6 a 4.7 vzniká Účastníkovi povinnosť zaplatiť dohodnutú cenu Vzdelávacej aktivity podľa platného cenníka Vzdelávacej spoločnosti a povinnosť zúčastňovať sa na danej Vzdelávacej aktivite.

6.6   Celá cena za Vzdelávaciu aktivitu  musí byť uhradená najneskôr 5 pracovných dní pred začatím Vzdelávacej aktivity a to bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet Vzdelávacej spoločnosti, číslo účtu (2926877251/1100, peňažný ústav Tatra banka), prípadne na základe dohody platbou v hotovosti, v prípade, ak bola Prihláška doručená menej ako 5 dní pred konaním Vzdelávacej aktivity. V prípade, že Účastník neuhradí poplatok v stanovenom termíne, Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo ponúknuť miesta na Vzdelávacej aktivite iným Záujemcom.

6.7   Platba v hotovosti priamo na Vzdelávacej aktivite je povolená výhradne v prípade predchádzajúcej dohody Účastníka a zamestnanca Vzdelávacej spoločnosti oprávneného prijímať platby a poplatky za Vzdelávaciu aktivitu. O prijatí sumy v hotovosti vystaví poverený pracovník Vzdelávacej spoločnosti riadny príjmový pokladničný doklad s odtlačkom pečiatky Vzdelávacej spoločnosti.

6.8   V prípade omeškania platby za Vzdelávaciu aktivitu Účastník stráca nárok na niektoré zľavy, ktoré sú spresnené na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti.

6.9   V prípade, že si Účastník Vzdelávacej aktivity objednal od Vzdelávacej spoločnosti výlučne sprístupnenie Vzdelávacej aktivity (v podobe Záznamu alebo Materiálov), Vzdelávacia spoločnosť sprístupní takémuto Účastníkovi elektronickú verziu zaplatenej Vzdelávacej aktivity do 24 hodín po obdržaní platby.

6.10   Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo vyžadovať od účastníkov vzdelávacích aktivít zálohové platby na ktoré vzdelávacia spoločnosť vystaví zálohovú faktúru a na základe dohody s účastníkom vzdelávacej aktivity ho zašle na e-mailovu resp. poštovú adresu uvedenú v prihláške na danú vzdelávaciu aktivitu.

6.11   Účastník vzdelávacej aktivity má nárok na 1 hodinu bezplatného daňového poradenstva poskytnutého daňovým poradcom, ktorého zabezpečí vzdelávacia spoločnosť.

VII.              Ubytovanie

7.1   Ubytovanie si hradia a zaisťujú Účastníci sami.

VIII.            Zápis na Vzdelávacie aktivity, poradie zapísaných Účastníkov a podmienky otvorenia Vzdelávacích aktivít

8.1   Počet Účastníkov Vzdelávacej aktivity je obmedzený. Vzdelávacie aktivity prebiehajú obvykle v skupinách 6-12 osôb pri rekvalifikačných a poradensko – motivačných kurzoch, pri ostatných vzdelávacích aktivitách organizovaných vzdelávacou spoločnosťou je počet osôb spravidla limitovaný kapacitou prednáškovej miestnosti, pokiaľ organizátor neurčí inak. Pri vyššom počte Účastníkov termíny Vzdelávacích aktivít opakujeme, prípadne sa riešia internou formou. Vzdelávacia spoločnosť môže stanoviť individuálnu minimálnu študijnú skupinu odlišnú od štandardnej.

8.2   Prihlášky budú spracované v poradí, v akom boli doručené.

8.3   V prípade, že si Účastník objednáva Vzdelávaciu aktivitu v období, ktoré je kratšie ako 5 pracovných dní pred začatím Vzdelávacej aktivity, objednávka je prijatá, jej záväzné potvrdenie však Účastník dostáva až po riadnej úhrade celého poplatku.

8.4   Ak sa o danú Vzdelávaciu aktivitu zaujíma viac Záujemcov ako je maximálny počet frekventantov v skupine, miesto získavajú Účastníci v takom poradí, v akom uhradili cenu za Vzdelávaciu aktivitu, resp. predložili platný doklad o úhrade (potvrdenie banky o vklade na bankový účet Vzdelávacej spoločnosti, bankový výpis o bezhotovostnom prevode, úhrada v hotovosti). V prípade nejasnosti si Vzdelávacia spoločnosť overí postupnosť platieb na základe bankového výpisu a/alebo evidencie hotovostných úhrad.

8.5   V prípade, ak Účastník poplatok uhradil, ale vzhľadom na vyššie uvedený postup sa dostal mimo poradia prijatých Uchádzačov, navrhne mu Vzdelávacia spoločnosť iný termín, v ktorom je možné Vzdelávaciu aktivitu absolvovať. V prípade, ak takýto termín Vzdelávacia spoločnosť nemôže poskytnúť, prípadne ak Účastníkovi navrhnutý termín nevyhovuje, Vzdelávacia spoločnosť poukáže zaplatenú sumu v plnej výške na bankový účet Účastníka a to do 30 dní od zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na ním určený účet pokiaľ sa nedohodne inak.

8.6   Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo presunúť termín konania Vzdelávacej aktivity pri nenaplnení minimálnej veľkosti študijnej skupiny (pri jedno a dvoj dňových školeniach min. 30 účastníkov a pri rekvalifikačných a poradensko – motivačných kurzoch min. 12 účastníkov) a z dôvodov, ktoré nemôže ovplyvniť („zásah vyššej moci”) -(napr. prerušenie dodávky elektrického prúdu, náhle ochorenie Lektora, odhlásenie väčšieho počtu Účastníkov, atď.). V tomto prípade to bude okamžite oznámené prihláseným Účastníkom a zároveň bude dohodnutý nový termín alebo vrátená zaplatená cena za Vzdelávaciu aktivitu.

8.7  Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo zrušiť Vzdelávaciu aktivitu, pokiaľ je 3 pracovné dni nenaplnená minimálna študijná skupina. V takomto prípade bude už s prihlásenými Účastníkmi dohodnutý nový termín konania Vzdelávacej aktivity alebo ponúknutá možnosť výberu inej vzdelávacej aktivity v identickej cenovej úrovni,  alebo im bude vrátená zaplatená cena za Vzdelávaciu aktivitu v plnej výške.

IX. Termín a časové rozloženie realizácie Vzdelávacej aktivity

9.1    Termín realizácie Vzdelávacej aktivity je závislý od kapacitných možností Vzdelávacej spoločnosti (učebne, Lektori). V prípade možnosti môže Vzdelávacia spoločnosť ďalej prispôsobiť tento termín (začiatok, koniec Vzdelávacej aktivity) požiadavkám Účastníkov.

X.    Nedostatočný záujem, neúčasť/zrušenie účasti na Vzdelávacej aktivite

10.1  V prípade, ak Účastník sa nemôže zúčastniť Vzdelávacej aktivity, je povinný o tom písomne informovať Vzdelávaciu spoločnosť a to najneskôr 5 pracovných dní pred začatím Vzdelávacej aktivity. V opačnom prípade je Vzdelávacia spoločnosť oprávnená účtovať si storno poplatok vo výške 50% ak je neúčasť ohlásená najneskôr 5 pracovných dní pred začatím Vzdelávacej aktivity, alebo 80% ak je neúčasť ohlásená v období kratšom ako 5 dní pred začatím Vzdelávacej aktivity. Ak sa Účastník bez ohlásenia nedostaví na Vzdelávaciu aktivitu, môže byť tento  Účastník Vzdelávacou spoločnosťou považovaný za zúčastneného s dobrovoľnou nedostatočnou dochádzkou – bez nároku na vrátenie poplatku a bez nároku na vystavenie osvedčenia o absolvovaní Vzdelávacej aktivity.

10.2  Účastníka Vzdelávacej aktivity, ktorý má potvrdenú Prihlášku, je možné nahradiť inou osobou ešte pred zahájením Vzdelávacej aktivity.

10.3   Zrušenie účasti na Vzdelávacej aktivite je akceptované iba v písomnej forme – faxom alebo poštou na adresu uvedenú na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti. Telefonické oznámenie o zrušení účasti na Vzdelávacej aktivite nie je akceptované.

XI.  Podmienky Vzdelávacej aktivity

11.1    Účastník súhlasí s formou, postupmi a metódami teoretickej výučby tak, ako ich určí Vzdelávacia spoločnosť.

11.2   Požiadavky, ktoré nie sú uvedené v Prihláške a vo VOP nie sú garantované zo strany Vzdelávacej spoločnosti.

11.3   Účastník súhlasí, že dohodnutý termín Vzdelávacej aktivity nie je možné meniť, ak Vzdelávacia spoločnosť  neurčí inak.

11.4   Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade potreby vykonať presuny v rámci skupín a Lektorov.

11.5  V prípade neskoršieho nástupu Účastníka na Vzdelávaciu aktivitu Vzdelávacia spoločnosť nebude pre neho samostatne opakovať už prebraté učivo.

11.6    V odôvodnenom prípade absencie (na základe lekárskeho potvrdenia) môže byť Účastníkovi ponúknutá možnosť nahradiť si neabsolvované hodiny v inej skupine, ak je v kapacitách a organizačných možnostiach Vzdelávacej inštitúcie zabezpečená táto možnosť. Odôvodnenosť prípadu posudzuje Vzdelávacia spoločnosť v každom prípade výhradne individuálne.

XII.         Povinnosti Účastníka

12.1    Účastník je povinný dodržiavať termíny Vzdelávacej aktivity, disciplínu, vzájomnú ohľaduplnosť a dôsledné dodržiavať režim Vzdelávacej aktivity tak, aby nespôsoboval svojím konaním rušenie výučby alebo nespôsoboval prekážky vo výučbe. Účastník berie na vedomie, že počas absolvovania Vzdelávacej aktivity  nie je dovolené užívanie psychoaktívnych látok, alkoholu alebo iných návykových látok. V prípade zistenia vyššie uvedených skutočností má Vzdelávacia spoločnosť právo v daný deň nevpustiť Účastníka na výučbu, alebo vylúčiť Účastníka zo Vzdelávacej aktivity bez nároku na vrátenie už zaplatených poplatkov.

12.2    Účastník je povinný dodržiavať organizačný, pracovný, resp. prevádzkový poriadok a pravidlá povinnej hygieny v zariadeniach, v ktorých sa Vzdelávacia aktivita vykonáva.

12.3    Účastník je ďalej povinný plniť zadané úlohy, rešpektovať druh a spôsob získavania teoretických a praktických skúseností počas vykonávania Vzdelávacej aktivity.

12.4   Účastník plne zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí Vzdelávacej spoločnosti, ako aj jeho zmluvným partnerom v súvislosti s účasťou na Vzdelávacej aktivite. V prípade spôsobenia škody je Vzdelávacia spoločnosť oprávnená uplatňovať si voči Účastníkovi náhradu škody.

XIII.        Lektorské zabezpečenie

13.1  Vzdelávacia spoločnosť sa zaväzuje zabezpečiť organizačno-technickú stránku Vzdelávacej aktivity, zabezpečiť priestory na realizáciu Vzdelávacej aktivity, ich vybavenie a lektora.

13.2  Vzdelávacia spoločnosť sa zaväzuje realizovať výučbu kvalifikovanými lektormi, ktorých kvalifikáciu musí na požiadanie hodnoverne preukázať.

 XIV.        Reklamácia Vzdelávacej aktivity

14.1  Ak by Účastníkovi  nevyhovoval priebeh Vzdelávacej aktivity z rôznych dôvodov, má právo vyjadriť svoju nespokojnosť formou sťažnosti kontaktovaním správcu Portálu. Jeho sťažnosť bude individuálne riešená. Vzdelávacia spoločnosť danú sťažnosť prešetrí v lehote do 30 dní a Účastníkovi zašle stanovisko písomnou formou.

14.2   Pri menej závažných problémoch môže Účastník podať sťažnosť aj elektronickou formou napr. e-mailom na adresu uvedenú v kontaktoch na stránkach Vzdelávacej spoločnosti.

14.3   Vzdelávacia spoločnosť neručí za akékoľvek problémy, ktoré nemajú pôvod u Vzdelávacej spoločnosti, prípadne majú pôvod u Účastníka.

 XV.               Vedľajšie ustanovenia

15.1 Vzdelávacia spoločnosť sa nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví Účastníka, ktoré vznikli počas Vzdelávacej aktivity.

15.2  Účastník súhlasí, aby boli počas Vzdelávacej aktivity zhotovené video a fotografické záznamy zo Vzdelávacej aktivity v priestoroch učební Vzdelávacej spoločnosti a tieto  boli použité na marketingové a vzdelávacie účely Vzdelávacej spoločnosti. (zverejnené na Webových stránkach Vzdelávacej spoločnosti, v brožúrach Vzdelávacej spoločnosti a pod.)

15.3  Účastník nesmie poskytnúť prihlasovacie údaje Tretím osobám ani umožniť iným spôsobom prístup k službám Portálu Vzdelávacej spoločnosti, ktoré nie sú verejne prístupné.

15.4  Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo znemožniť  využívať zakúpenú službu aj v prípade, že Účastník vo svojom vystupovaní na portáli používa vulgarizmy, nevhodné výrazy, propaguje ilegálne skupiny a hnutia, alebo šíri neznášanlivé, prípadne až nezákonné postoje a pokúša sa tak ovplyvniť ostatných ľudí na portáli, alebo iným spôsobom koná v rozpore s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

XVI.        Oddeliteľnosť ustanovení

16.1 Ak sa niektorý článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie VOP stane neplatným, alebo neúčinným, platí, že tento článok, jeho časť alebo jednotlivé ustanovenie je úplne oddeliteľné od ostatných článkov, alebo od ostatnej časti článku predmetného dokumentu, a teda ostatné ustanovenia VOP zostávajú naďalej v plnej platnosti a účinnosti.

  XVII.      Záverečné a prechodné ustanovenia

17.1  Účastník sa zaväzuje rešpektovať normy a pravidlá využívania jednotlivých služieb na Portáli Vzdelávacej spoločnosti, ktoré sú uvedené na samotnom Portáli.

17.2  Prípadné spory medzi Stranami, ktoré nebudú riešiteľné vzájomnou dohodou Strán, rozhodne príslušný súd v mieste sídla Účastníka.

17.3   Účastník súhlasí, že pre získanie osvedčenia o absolvovaní Vzdelávacej aktivity je povinný plniť VOP.

17.4   Účastník  vyhlasuje, že VOP si prečítal, ich obsahu porozumel, urobil tak slobodne, bez nátlaku, v dobrom úmysle, je na takýto úkon spôsobilý a urobil tak nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ich vlastnoručne podpísal. Za prejav súhlasu sa považuje aj odoslanie záväznej Prihlášky elektronickou poštou bez vlastnoručného podpisu, alebo zaplatenie poplatku.

17.5  VOP platia v znení uvedenom na Portáli Vzdelávacej spoločnosti v deň odoslania Prihlášky.

17.6  Vzdelávacia spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VOP je zo strany Vzdelávacej spoločnosti splnená umiestnením aktualizovaných VOP na Webovej stránke Vzdelávacej spoločnosti.

17.7  VOP nadobúdajú účinnosť dňa 01. 02. 2014.

Absolventi kurzu majú možnosť získať bezplatné účtovné, daňové, podnikateľské poradenstvo o dĺžke 1 hodiny.

V Rimavskej Sobote 01.02.2014